Sino siya ang lakas ng dating lyrics

Rated 4.93/5 based on 562 customer reviews

Kasali na rito ang mga bagay na gaya ng “mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid.” (Kawikaan -19) Ikalawa, tinutukoy ng Bibliya ang kanais-nais na mga ugali Ang gayong tumpak na kaalaman ay tumutulong sa isang taimtim na tao upang suriin ang kaniyang sarili at tingnan kung aling ugali ng pagkatao ang kailangan niyang paunlarin at alin naman ang kailangan niyang pagsikapang maalis. Bukod sa kaalaman, kailangan ang tagapagpakilos, isang bagay na magpapakilos sa kaniya upang ibigin niya na magbago.Dito na naman, kailangan niya ang tumpak na kaalaman buhat sa Bibliya. Papaanong ang kaalaman tungkol sa personalidad ng Diyos ay tumutulong sa atin na magbago?“Ang Salita ng Diyos ay Buháy at Mabisa ang Lakas” 1, 2.(a) Ano ang nagpapabago sa buhay niyaong mga naging Kristiyano?

Ganito ang kaniyang bida: “Nang ako’y sumapit na sa edad na 18, ako’y lubusang napalulong sa mga bawal na gamot at nakagugol na ng panahon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw upang maipagpatuloy ko ang bisyong iyon.” Subalit, ang kaniyang tiyahin ay isa sa mga Saksi ni Jehova, at sa wakas ay kaniyang natulungan ang batang ito. Ilahad kung papaanong ang isang mahirap na suliranin sa pagkatao ay nalunasan sa tulong ng Bibliya.

(Awit 14:1-5; 15:1-5; , 24) Ating napapag-alaman na si David ay pinagpala dahilan sa kaniyang maka-Diyos na debosyon at pag-ibig sa katuwiran ngunit siya’y nagdusa ng mawalan siya ng pagpipigil sa sarili.

Nakikita natin ang masasamang bunga nang ang magagandang katangian ni Solomon ay sumamâ nang siya’y matanda na.

Sinabi ni Pablo na ang kanais-nais na bagong pagkatao ay hinuhubog “ayon sa larawan ng Isa na lumalang nito.” (Colosas ) Samakatuwid ang personalidad ng Kristiyano ay kailangang mapatulad sa sariling personalidad ng Diyos.

(Efeso 5:1) Sa pamamagitan ng Bibliya, ang personalidad ng Diyos ay nahahayag sa atin.

Leave a Reply